چشم انداز | ارزش | ماموریت سازمان

چشم انداز و ارزش

هماهنگی زندگی و طبیعت از طریق راه های نوآورانه، فردای دنیا را پرورش می دهد.پرورش برای مانا صنعت داوین به معنای مراقبت، محافظت، مسئولیت پذیری است.

چشم انداز ما فقط در مورد “آنچه” میخواهیم باشیم نیست بلکه مهمتر از آن است “ما چگونه می خواهیم بعنوان یک سازمان باشیم”. مسئولیت پذیری، احترام، همدلی نه تنها برای انسان ها بلکه برای محیط زیست

 

یکی از پیشگامان شرکت های ژئومکانیک و ژئوتکنیک در صنعت احداث از منظر بازده اقتصادی

با دستیابی به حداقل ظرفیت ساخت تا 5000 میلیارد ریال طی 5 سال آینده

بیانیه ماموریت

ما میخواهیم کره زمین جای امن تری برای زندگی کردن باشد و مخاطرات طبیعی از دستکاری انسان و غیر انسان را به حداقل برسانیم.
به بالای صفحه بردن